Νέα της βιομηχανίας

Το μηχάνημα ψεκασμού υψηλής πίεσης συμμορφώνεται με την ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς επιστρώματος

2020-07-24
In the continuous development of social economy, we need to understand clearly about new productsκαιnew mechanical knowledge, so that it will bring us convenience when using it. At the same time, this is also a process of continuous self-improvement of many things! Speaking of μηχανή ψεκασμούs, όλοι το ξέρουμε αυτόμηχανή ψεκασμούsστην πραγματικότητα εμφανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά από την εμφάνιση τουμηχανή ψεκασμούs, βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς!

Pneumatic airless μηχανή ψεκασμούsτώρα έχουν διαφορετικούς τύπουςμηχανή ψεκασμούs, όπωςairless μηχανή ψεκασμούsκαιhigh-pressure airless μηχανή ψεκασμούs. Αυτές είναι όλες οι νέες βελτιώσεις στην αρχική βάση τουμηχανή ψεκασμούs, but also for Can bring more comfortκαιconvenience to people. We also have to say that our livesκαιwork have indeed undergone a lot of changes since the emergence of these machines. The high-pressure airless sprayer, which is modified on the basis of the sprayer, not only makes the paint sprayed in a vacuum environment, but also increases the pressure to make the sprayed paint appear misty, so that the paint will be sprayed. It can spray evenly on the surface of the object, which can also make our spraying effect better. The high-pressure airless μηχανή ψεκασμού is our more advanced μηχανή ψεκασμού,καιit is also used by many factoriesκαιconstruction sites. The μηχανή ψεκασμού has indeed brought a lot of convenience to our spraying work, at least We no longer need to manually paint the original painting,καιthe spraying effect of the high-pressure airless sprayer is also very good, the spraying is even,καιit can save raw materials, so now moreκαιmore people choose high-pressure airless sprayer. Air sprayer!

Promotion & expectations is Bangguan’s future goalκαιspirit. As constructing materialsκαιconstruction technology have been improved constantly, so we not only insist on good quality, but also actively learn new knowledge. Welcome to Bangguan

Spraying Machine

[email protected]